Medier mikses

SoundScapes er et spændende udtryksmiddel, der kan bruges til kreative udtryk inden for både billede og lyd, til terapi, inden for forskning med mere. Ved hjælp af bevægelser, kan man, uden at være forbundet med ledninger eller anden elektronik, skabe lyd og billeder uanset ens fysiske formåen, alder eller livsopfattelse. Sensorer, der ikke bæres på kroppen og kameraer, der giver mulighed for at bevæge sig frit i rummet, opfanger bevægelser og oversætter dem ved hjælp af digital teknologi til lyd og billeder. Ingen ledninger! Kun interaktiv luft.

Mediamixer

Mediamixer er et multimedieprogram, der er udviklet på Ladegårdsskolen i Holbæk. Programmet er meget brugervenligt og fleksibelt. Man kan lave projekter, der kan betjenes med mus, enkeltkontakter, touchskærm eller scanning.
Man kan f.eks. lave interaktive multimedieprojekter, memoryspil og opgaver til leg, undervisning og kommunikation. Man er ikke bundet af et bestemt layout. Billeder, tekst, talebobler, video, animationer kan indsættes hvor man vil. Man kan også bruge tidslinier, programmere knapper og ‘hotspots’. Projekter kan pakkes på CD eller som e-mail.

Programmet koster 2300,- kr. for en skolelicens og 700,- kr. for en enkeltlicens. Begge priser er eks. moms.

Pegebogen

Barnet kan bladre mellem billederne og aktivere lyden uden brug af mus. Pegebogen indeholder kategorierne “ting” og “dyr” hver med 4 underkategorier.

Bogen kræver, at man har Windows Mediaplayer installeret, og at den er associeret med wav-filer, ellers kan man ikke høre lydene (En simpel anvisning på hvordan man associerer med wav-filer, kan ses på hjemmesiden)

Det talende fotoalbum

Det talende fotoalbum har plads til 24 stk 10×15 billeder. Ved hvert billede kan optages 10 sek. tale, som kan afspilles individuelt ved tryk på en lille knap. Lyden kan nemt slettes og ny indtaling foretages. Albummet kan f.eks. bruges som hjælp til ejerens præsentation af sig selv (kommunikationspas), til oplevelsesbog og til sociale script sekvenser.

Til albummet kan købes en Idébog: Creative Ways to Use Talking Photo Albums / af Sarah W. Blackstone and Harvey Pressman. Det indeholder 21 idéer fra 14 AAC-eksperter som kan bruges til at komme igang.

Det talende fotoalbum kan udmærket anvendes også til mennesker, der ikke ser og måske ikke selv kan aktivere taleknappen. Ejeren kan bruge albummet som lydalbum, mens samtalepartneren desuden ser billederne. Ejeren kan ved kropssprog eller andet give udtryk for, hvilken side han eller hun gerne vil tale om.

Vikom Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et talesprog er en selvejende institution, der drives i Københavns Amts regi. Videncenterets økonomiske grundlag hviler på basistilskud fra amterne samt Frederiksberg og Københavns kommuner.

Centeret er landsdækkende og har til opgave at støtte den professionelle indsats i amter og kommuner for en gruppe børn og unge, der kommunikerer på andre måder end dem, vi er vant til.

VIKOMS fokusgruppe er børn og unge i alderen 0-21 år, der lever med både nedsat kommunikativt beredskab og bevægelsesvanskeligheder. En stor del af disse børn og unge har desuden vanskeligheder med at opfatte og bearbejde sanseindtryk. Det er kendetegnende for børnene og de unge, at de ikke selvstændigt og uden hjælp kan opsøge og undersøge objekter og fænomener i deres omverden, og at de ikke ved hjælp af talesproget kan gøre sig forståelige. De er helt afhængige af, at deres samspilspartnere med indføling og intuition aktivt søger at indgå i fælles meningsskabende handlinger med dem. VIKOM har i Frederiksberg og Københavns kommuner – samt i amter landet over – uddannet 45 aktive kursusledere. Kursuslederne udgør den tværfaglige gruppe af professionelle, som VIKOM primært samarbejder med. Sammen med kursuslederne og med kommuners og amters andre særlige videnshavere tager centeret initiativer til formidling og udvikling af specialpædagogikken for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog.

Centeret indsamler, bearbejder og formidler viden om, hvordan vi i relationerne med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser kan bygge på børnenes og de unges egne kompetancer og støtte

 • etablering af kontakt og tilknytning
 • udvikling af samspil, kommunikation og sprog

Centeret arbejder på grundlag af filosofien om totalkommunikation, hvor alle til rådighed stående kommunikationsformer, kommunikationsmetoder og kommunikationshjælpemidler tages i brug for at sikre, at samtaleparterne forstår hinanden.

Kommunikation forstås som menneskers udveksling af budskaber, som medfører forandring.

VIKOM har i Frederiksberg og Københavns kommuner – samt i amter landet over – uddannet 45 aktive kursusledere. Kursuslederne udgør den tværfaglige gruppe af professionelle, som VIKOM primært samarbejder med. Sammen med kursuslederne og med kommuners og amters andre særlige videnshavere tager centeret initiativer til formidling og udvikling af specialpædagogikken for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog.

VIKOM støtter den professionelle indsats i amter og kommuner ved at

 • afholde en årlig temadag samt en 3-dages ajourføringskonference for kursusledergruppen
 • afholde landsdækkende grundkurser i “Samspil og kommunikation”
 • afholde landskonferencer om aktuelle pædagogiske temaer indeholdende såvel forsknings- som praksisvinklen
 • formidle viden og diskussion på hjemmesiden
 • besvare henvendelser
 • udgive nyhedsbreve
 • udgive informationsmaterialer
 • initiere og iværksætte projekter
 • yde konsulentbistand til lokale udviklingsprojekter
 • holde faglige kurser og oplæg
 • modtage besøg i VIKOMs mediatek, hvor gode eksempler på kommunikationsmaterialer er til inspiration

Centeret kan ikke yde individuel vejledning til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og deres pårørende.