Om os

VIKOM er en kommunikationsmæssig interesseret hjemmeside,  som løbende sørger  for at opretholde så meget relevans for emnet som muligt. Så hvis du skulle have spørgsmål eller måske har lyst til at skrive et indlæg til siden, skal du være mere end velkommen til at henvende dig til os via kontakt os side.

Målgruppe og opgaver

Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog har til formål at støtte op om den professionelle indsats i amter og kommuner på området kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser.

Ydelser hos rygcrawl

VIKOM støtter den professionelle indsats i amter og kommuner ved at

 • afholde en årlig temadag samt en 3-dages ajourføringskonference for kursusledergruppen
 • afholde landsdækkende grundkurser i “Samspil og kommunikation”
 • afholde landskonferencer om aktuelle pædagogiske temaer indeholdende såvel forsknings- som praksisvinklen
 • formidle viden og diskussion på hjemmesiden
 • besvare henvendelser
 • udgive nyhedsbreve
 • udgive informationsmaterialer
 • initiere og iværksætte projekter
 • yde konsulentbistand til lokale udviklingsprojekter
 • holde faglige kurser og oplæg
 • modtage besøg i VIKOMs mediatek, hvor gode eksempler på kommunikationsmaterialer er til inspiration

Centeret kan ikke yde individuel vejledning til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og deres pårørende.

Organisering

VIKOM blev etableret 1. januar 1994 som en selvejende institution under navnet Videnscenter om Børn og Unge med Multihandicap uden Verbalt Sprog.
Centeret blev oprettet som et forsøg med udvikling af videnscenterfunktioner på handicapområdet og blev finansieret over satspuljemidlerne.

Den 1. juli 1998 indgik centeret driftsoverenskomst med Københavns Amt, Kulturel Forvaltning, og er herefter blevet finansieret efter objektive kriterier. Videnscentrets økonomiske grundlag hviler således på basistilskud fra amterne og Københavns og Frederiksberg kommuner.

Den 1. januar 1999 fik centeret sit nuværende navn VIKOM Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog. Navneændringen blev vedtaget for at præcisere centerets indsatsområde.

Til vurdering af det faglige indhold i et materiale benytter vi i VIKOM 13 spørgsmål, der berører væsentlige krav til det faglige indhold:

 1. Er der fokus på relation og kommunikation frem for på diagnose og kategori?
 2. Gives der mulighed for samoplevelser?
 3. Skabes der rum for, at forældre og barn/den unge får mulighed for at udvikle en gensidigt tilfredsstillende kommunikation?
 4. Støttes etableringen af dialogstruktur?
 5. Støttes forældres og professionelles aflæsning af barnets/den unges handlinger og udtryk?
 6. Støttes forældre og professionelle i at lave en prøvende fortolkning?
 7. Støttes professionelle i at efterspørge forældres hjælp til at forstå barnets/den unges udtryk?
 8. Støttes forældre og professionelle i at tage barnets/den unges perspektiv?
 9. Støttes indlæggelse af valg i det pædagogiske program og en opfølgning af valgene?
 10. Støtter den pædagogiske ramme barnets/den unges selvstændige udforskning?
 11. Gives der plads til barnets/den unges initiativ, og følges det op ud fra ideen om, at en medvirkende dialog starter ved fødslen?
 12. Gives der vekslende og udfordrende tilbud i relation til barnets/den unges nærmeste udviklingszone og i forhold til forældrenes ønsker?
 13. Støttes professionelle i at kunne fungere som en tryg base i forhold til barnet/den unge og slægtninge – at kunne bære følelser sammen?