Feedback på din kommunikation

Elevers evaluering af undervisningen

Projektet er igangsat på Skolen på Taxvej, Københavns Amt, og støttes økonomisk af Københavns Amts Udviklingspulje. Centeret deltager som ekstern konsulent. Projektets formål er at afprøve forskellige undervisningsmodeller, der kan give elever med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog muligheder for at evaluere den undervisning, de modtager, og deres egen indsats. Projektet startede så småt i skoleåret 1998-99 og fortsætter i 1999-2000.

Talemaskinen anvendt i et samspil med kammerater og andre kommunikationspartnere

Udviklingsprojektet er startet i efteråret 1998 på Sigrid Undset Skolen i Kalundborg.

Projektet er støttet økonomisk af LEV med kr. 35.000 og af Vestsjællands Amt med andre 35.000 kr. Centeret deltager som ekstern konsulent.

I projektet ønskes belyst forskellige forhold omkring anvendelsen af talemaskiner, herunder om der er en positiv effekt ved at gennemføre undervisningen i brugen af talemaskine, hvis flere børn med samme behov er samlet.

Et af projektets resultater vil være en “drejebog”, hvori det beskrives, hvordan man kan etablere et tværfagligt samarbejde om anvendelsen af talemaskinen, og hvordan man kan opbygge et kommunikativt samspil mellem tre børn uden verbalt sprog ved hjælp af talemaskinen.

Erfaringer med lightpointere efterlyses

I VIKOM vil vi meget gerne i kontakt med brugere, familier og professionelle, der har erfaring med brug af lightpointer. På internationale konferencer og i amerikansk litteratur om AAC omtales lightpointere ofte positivt, men i centeret har vi opfattelsen af, at lightpointere bruges meget lidt i Danmark. Derfor vil vi opfordre alle, der har erfaringer på dette område, til at dele dem med centeret – ring, skriv eller e-mail til os! th

Landskonferencer

I samarbejde med Danmarks Lærerhøjskole i henholdsvis København og Haderslev har centeret afholdt to landskonferencer.

I februar var der 130 deltagere til konferencen i København: “De andres sprog. Om æstetisk kropsarbejde og anderledes udtryksformer”.

Konferencen satte med oplæg og optræden af bl.a. Projekt Billedspor og Paradox Dance Company fokus på, at al erkendelse er musisk, og at vi i specialpædagogikken derfor skal give rum for det musiske som fundament for udvikling af kommunikation, erkendelse og kollektive erfaringsprocesser.

I april var der 120 deltagere til konferencen i Haderslev: “Leg, specialpædagogik og børn med handicap”, hvor der blev sat fokus på legens betydning for børns udvikling.

Ved at inddrage erfaringer fra beslægtede områder med børn med funktionsnedsættelser søgte konferencen at give inspiration til, hvordan vi i samvær med børn med multiple funktionsnedsættelser kan skabe rum for leg.

Landskonference forår 2000

I samarbejde med Nordisk Uddannelsescenter og Videnscenter for Døvblindfødte er det lykkedes at få professor (emeritus) i børnepsykologi og psykobiologi ved universitetet i Edinburg Colwyn Trevarthen til Danmark. I uge 17 i år 2000 vil der blive arrangeret en todages konference, hvor Trevarthen bl.a. vil forelægge sine nyeste forskningsresultater om for tidligt fødte og nyfødte børns samspilskompetence. Det endelige program er endnu ikke udarbejdet.